Natječaj - Centar za kulturu


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL


Klasa: 612-05/20-01/1

Ur.broj: 2104/02-20-02/02

Bol, 30. ožujka 2020. godine


Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/06 ), članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10) i članka 29. Statuta Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Bol na 2/2020 sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje


NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Općine Bol


Uvjeti:

- VSS,

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

ili

- VŠS uz uvjet da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture,

- 10 godina radnog staža,

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,


OPIS POSLA: Ravnatelj samostalno ili uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol obavlja slijedeće djelatnosti:

- donosi Statut i druge opće akte Centra za kulturu,

- donosi Godišnji program rada Centra,

- odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

- donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra,

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

- predstavlja i zastupa Centar,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

- izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Bol o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,

- odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.


Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.


Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

- Životopis,

- Dokaz o stručnoj spremi,

- Presliku Domovnice,

- Dokaz o radnom stažu (potvrdu nadležne područne službe HZMO-a),

- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,

- Program rada za mandatno razdoblje.


Pisane ponude se podnose putem pisarnice Općine Bol, ili poštom na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol, u roku od 15 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajno povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji udovoljavaju natječajnim uvjetima.

Općina Bol pridržava pravo poništenja Natječaja.


Obavijest o ishodu Natječaja bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.


Natječajno povjerenstvo