Vijeće Općine Bol

Vijeće Općine Bol je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bol.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika. Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom. Funkcija vijećnika je počasna, a mandat traje četiri godine.

Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.

Statut, proračun, završni račun, Poslovnik općinskog vijeća, Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, te odluka o izražavanju nepovjerenja ovim tijelima, odnosno članovima tih tijela, općinsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika. Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Vijeće Općine Bol čine:

 1. Doro Adulmar, predsjednik vijeća, Račić 29, Bol

 2. Matko Baković, prvi zamjenik predsjednika vijeća, Rudina 34, Bol

 3. Boris Škrbić, drugi zamjenik predsjednika vijeća, Blato 8, Bol

 4. Jakov Okmažić, David cesta 26, Bol

 5. Srećko Karmelić, Ante Radića 1, Bol

 6. Sani Bodlović, David cesta11, Bol

 7. Frane Lukšić,A.Radića 22, Bol

 8. Tomislav Marčić, Domovinskog rata 46, Bol

 9. Branko Mikulić, Blato 22, Bol

 10. Tomi Fabjanović, Uz Poljanu 13, Bol

 11. Ivica Šćepanović, Gornja obala 6, Bol